Thursday, December 22, 2011

Right to Information Act - Mystery, Magic and Music of Colours A Scientific Analysis


ವರ್ಣ ಮಾಯಾಜಾಲ
ಲೇಖಕರು: ಲೀಲಾ ಎನ್. ಎಸ್. ಡಾ||
ಪ್ರಕಾಶಕರು: ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ
ಈಗಿನ ಮುದ್ರಣದ ಸಂಖ್ಯೆ : 1
ಮುದ್ರಣದ ವರ್ಷ : 2011
ISBN: 9788184672572
NKP No.: 001907
ರಕ್ಷಾ ಪುಟ: ಸಾದಾ
ಪುಟಗಳು : 144
ಪುಸ್ತಕದ ಗಾತ್ರ : 1/4 Demy Size
475/-  (ದೊರೆಯುತ್ತವೆ)
ಬೆಳಕಿನ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಈ ಪುಸ್ತಕ ವರ್ಣ ಜಗತ್ತಿಗೊಂದು ಕೈಪಿಡಿಯಂತಿದೆ. ಜೀವಿ-ಅಜೀವಿಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳಿಂದಾಗಿ ರೂಪು ತಳೆದಂತಿರುವ ವ್ಯೋಮವೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಣವೊಂದನ್ನು ನೇಯುತ್ತವೆ. ನಾವು ನೋಡುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ತನ್ನ ಆಕಾರ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ. ಲೇಖಕಿಯವರಾದ ಡಾ|| ಎನ್. ಎಸ್. ಲೀಲಾ ಅವರು ತನ್ನ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಮಗ್ಗುಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹರಡಿರುವುದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೆ ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ಸೂರ್ಯನ ಕುರಿತಾದ ಸುಂದರ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಂದ ಕೃತಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರ, ದೃಷ್ಟಿ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿದುಳಿನ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಲೇಖಕಿಯವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಣ್ಣದ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ವಸ್ತುವಿನದ್ದೇ ಆದ ಸಂಯೋಜನೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಬೆಳಕು, ವಸ್ತುವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕನ ನೆಲೆ-ಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಗರ, ಆಕಾಶ, ಮರ, ಎಲೆ, ಹೂ, ಧ್ರುವ ಪ್ರಭೆ, ಪಾತರಗಿತ್ತಿ, ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಣ್ಣಗಳು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲಂಕರಣ, ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳಂಥ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಬಣ್ಣಗೇಡು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ - ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಕವಾಗುವ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ - ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬರಹವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕೃತಿಯು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಿದೆ.

MYSTERY, MAGIC, AND MUSIC OF COLOURS
Author: DR. N. S. LEELA
Publisher: Navakarnataka Publicatons
Edition No : 1
Year of Publication : 2011
ISBN: 9788184672589
NKP No.: 001908
Book Type: Paper Back
No of Pages : 144
Book Size : 1/4 Demy Size
475/-  (Available)
This book that highlights several aspects of colour is literally a work on the world of colours. Our world view is a result of the objects - living and non-living - as well as the space containing them. Any object we see presents itself in its characteristic shape, size and colour. It is difficult to think of an object without colour. In this work, the author Dr. N. S. Leela has taken pains to delineate the qualities of colour, its role in our daily life and its all pervading nature. Colour is invariably connected with light. Starting with beautiful references to our sun, the giver of light to all the earthlings, the author analyses the process of vision the role of the eye as an instrument and brain as a detector of the sensation and the path breaking researches leading to our greater understanding of the phenomenon. The perception of colour is influenced by the intrinsic nature of the object, the light incident unit, the background of the object and the position of the observer. These are explained by illustrating the cases of the ocean, sky, trees, leaves, flowers, auroras, butterflies, blood and several other things. The role of colours in decoration and festivals, the effect of climatic changes on the colours of objects and the colour indications in good health and illness are also touched upon. In short here is a well illustrated work on everything about colour.
 
BUTTERFLIES
Author: NAVAKARNATAKA
Publisher: Navakarnataka Publicatons
Edition No : 1
Year of Publication : 2011
ISBN: 9788184672558
NKP No.: 001905
Book Type: Paper Back
No of Pages : 15
Book Size : 1/12 Demy Size
15/-  (Available)
Fascinating multi-coloured book about butterflies for kids in english.

Right to Information Act - Mystery, Magic and Music of Colours A Scientific Analysis 
Most Useful Books

Wednesday, December 21, 2011

KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION - QUESTION PAPERS OF GAZETTED PROBATIONERS - MAINS

 KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION
QUESTION PAPERS  OF GAZETTED PROBATIONERS 2008 MAINS EXAMINATION
AGRICULTURE 
AGRIL MKTG, & SERIL 01
ANIMAL  HUSBANDRY     VETY SCIENCE &    FISHERIES. 02BOTANY 03CHEMISTRY  04
CIVIL ENGG 05COMMERCE 06CRIMINOLOGY 07ECONOMICS 08
ELECTRICAL ENGG 09GEOGRAPHY 10LAW 11MATHEMATICS 12
HISTORY 13MECHANICAL ENGG. 14PHILOSOPHY 15GEOLOGY 16
PHYSICS¸  17POLITICAL SCIENCE 
AND I.R.
 18
PSYCHOLOGY 19PUBLIC ADMINISTRATION.20
ENGLISH COMPULSORYSTATISTICS 22ZOOLOGY 23RURAL DEVPT & 
COOPERATION 24
HINDI 25   No CandidatesANTHROPOLOGY 26URDU 27KANNADA LITERATURE 28
ENGLISH LITERATURE 29MANAGEMENT 30GENERAL STUDIESKANNADA  COMPULSORY
SOCIOLOGY 21ANTHROPOLOGY  


KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION
QUESTION PAPERS  OF GAZETTED PROBATIONERS 2006 MAINS EXAMINATION
AGRICULTURE 
AGRIL MKTG, & SERIL 01
ANIMAL  HUSBANDRY     VETY SCIENCE &    FISHERIES. 02BOTANY 03CHEMISTRY  04
CIVIL ENGG 05 No CandidatesCOMMERCE 06CRIMINOLOGY 07ECONOMICS 08
ELECTRICAL ENGG 09GEOGRAPHY 10LAW L11MATHEMATICS 12
HISTORY 13MECHANICAL ENGG. 14PHILOSOPHY 15GEOLOGY 16
PHYSICS  17POLITICAL SCIENCE 
AND I.R. 18
PSYCHOLOGY 19PUBLIC ADMINISTRATION.20
ENGLISH COMPULSORYSTATISTICS 22ZOOLOGY 23RURAL DEVPT & 
COOPERATION 24
HINDI 25  No CandidatesANTHROPOLOGY 26URDU 27KANNADA LITERATURE 28
ENGLISH LITERATURE 29MANAGEMENT 30GENERAL STUDIESGENERAL KANNADA
SOCIOLOGY 21   


KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION
QUESTION PAPERS  OF GAZETTED PROBATIONERS 2005 MAINS EXAMINATION
AGRICULTURE 
AGRIL MKTG, & SERIL 01
ANIMAL  HUSBANDRY     VETY SCIENCE &    FISHERIES. 02BOTANY 03CHEMISTRY  04
CIVIL ENGG 05COMMERCE 06CRIMINOLOGY 07ECONOMICS 08
ELECTRICAL ENGG 09GEOGRAPHY 10LAW L11MATHEMATICS 12
HISTORY 13MECHANICAL ENGG. 14PHILOSOPHY 15GEOLOGY 16
PHYSICS  17POLITICAL SCIENCE 
AND I.R. 18
PSYCHOLOGY 19PUBLIC ADMINISTRATION.20
ENGLISH COMPULSORYSTATISTICS 22ZOOLOGY 23RURAL DEVPT & 
COOPERATION 24
HINDI 25ANTHROPOLOGY 26URDU 27KANNADA LITERATURE 28
ENGLISH LITERATURE 29MANAGEMENT 30GENERAL STUDIESGENERAL KANNADA
SOCIOLOGY 21   


KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION
QUESTION PAPERS  OF GAZETTED PROBATIONERS 2002 MAINS (NOTIFIED IN 1999) 
AGRICULTURE 
AGRIL MKTG, & SERIL 01
ANIMAL  HUSBANDRY     VETY SCIENCE &    FISHERIES. 02BOTANY 03CHEMISTRY  04
CIVIL ENGG 05COMMERCE 06CRIMINOLOGY 07ECONOMICS 08
ELECTRICAL ENGG 09GEOGRAPHY 10LAW L11MATHEMATICS 12
HISTORY 13MECHANICAL ENGG. 14PHILOSOPHY 15GEOLOGY 16
PHYSICS  17POLITICAL SCIENCE 
AND I.R. 18
PSYCHOLOGY 19PUBLIC ADMINISTRATION.20
ENGLISH COMPULSORYSTATISTICS 22ZOOLOGY 23RURAL DEVPT & 
COOPERATION 24
HINDI 25ANTHROPOLOGY 26URDU 27KANNADA LITERATURE 28
ENGLISH LITERATURE 29MANAGEMENT 30GENERAL STUDIESGENERAL KANNADA
SOCIOLOGY 21   


KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION
QUESTION PAPERS  OF GAZETTED PROBATIONERS 1999  MAINS (NOTIFIED IN 1998) 
AGRICULTURE               AGRIL MKTG, & SERILANIMAL  HUSBANDRY     VETY SCIENCE & FISHERIES.BOTANYCHEMISTRY
CIVIL ENGGCOMMERCECRIMINOLOGYECONOMICS
ELECTRICAL ENGGGEOGRAPHYLAWMATHEMATICS
HISTORYMECHANICAL ENGG.PHILOSOPHYGEOLOGY
PHYSICSPOLITICAL SCIENCE AND I.R.PSYCHOLOGYPUBLIC ADMINISTRATION.
SOCIOLOGYSTATISTICSZOOLOGYRURAL DEVPT & COOPERATION
HINDIANTHROPOLOGYURDUKANNADA LITERATURE
ENGLISH LITERATUREMANAGEMENTGENERAL STUDIES 

Thursday, December 15, 2011

Manorama Yearbook 2012 with Free CD India and the World

Manorama Yearbook 2012 (Free CD)
Manorama Yearbook 2012 (Free CD)( Paperback )
By Mammen Mathew

Publisher : Malayalam Manorama

Price : Rs. 170

Summary of Manorama Yearbook 2012 (Free CD)


 Manorama yearbook is a best seller with a history of success of nearly half a century. It is India's best General knowledge update covering almost everything that a student needs in competitive examinations and a teacher and researcher can use effectively in his pursuit of Knowledge. lt is undoubtedly the most popular reference book in India and the World, dealing with topics ranging from science, education and History to sports, literature and entertainment. English yearbook this year has 1040 pages encompassing sections such as World, India, Science, IT, General Knowledge, Sports Arena, Current affairs and Culture present a fabulous world of facts, statistics and new information.

The latest edition of this highly affordable source book is coming out shortly with several new features of Knowledge adventure. lt will excite and enrich you

ENGLISH YEAR BOOK: Highlights

 • Cover story: The Arab uprising
 • A special article on youth power by Dr. APJ Abdul Kalam
 • Calendar of events across the world
 • Science scan 2012
 • Gene Revolution
 • Cosmos
 • Environmental efforts, the various International conventions
 • Health and medicine, Knowing human diseases
 • Information technology, Unravelling 2G and 3G
 • World Panorama: Countries listed by continents
 • Education and Career: Courses to Watch, Group discussion
 • India: Ready reckoner of states
 • Indian economy
 • General Knowledge: Quiz show 2012
 • World's 50 classics
 • Sports diary 2011

List of competitive exams that we covered.
Examinations Conducted by UPSC:-

* Civil Services (Preliminary) Examination (In May)
* Civil Services (Main) Examination (In Oct/Nov)
* Indian Forest Service Examination (In July)
* Engineering Services Examination (In June)
* Geologist Examination (in December)
* Special Class Railway Apprentices Examination (In July)
* National Defence Academy & Naval Academy Examination (In April & September)
* Combined Defence Services Examination (In February & August)
* Combined Medical Services Examination (In January)
* Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination (In November)
* Section Officers/Stenographers (Grade-B/Grade-I) Limited Departmental Competetive Examination (In December)
* Central Police Forces (Assistant Commandants) Examination (In October)

SSC Competitive Exams

* Assistants Grade Exam
* Accountants and Auditors Recruitment Exam
* Clerks Grade Exam
* Combined Graduate Preliminary Exam
* Combined Matric Preliminary Exam
* Divisional Accountants /Auditors/UDC Exam
* Income Tax/ Excise Inspectors, etc.. Exam
* Central Police Organisation SI Exam
* Stenographers’ Grade ‘C’ Exam

Defence Competitive Exams

* Combined Defence Services (C.D.S.) Exam (UPSC)
* National Defence Academy (N.D.A.) Exam (UPSC)
* I.A.F. Airman (Technical Trades) Exam
* I.A.F. Airman (Non-Technical Trades) Exam
* I.A.F. Airman (Educational Instructors Trade) Exam
* Indian Navy Sailors Direct Entry Recruitment Exam
* Indian Army Soldiers General Duty (NER) Exam

L.I.C/ G.I.C Competitive Exams

* L.I.C Officers’ Exam
* G.I.C Officers’ Exam
* L.I.C Development Officers’ Exam
* G.I.C. Assistants Exam

Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC) Exams

* Group 1 Exam
* Group 2 Exam
* Group 4 Exam
* All exams conducted by Tnpsc

Tamil Nadu Uniformed Services Recruitment Board (TNUSRB) Exams

* Sub Inspector Exam
* Sub Inspector(Technical) Exam
* All exams conducted by Tnusrb

Details of Book : Manorama Yearbook 2012 (Free CD)


Book:Manorama Yearbook 2012 (Free CD)
Author:Mammen Mathew
ISBN:0542577803
ISBN-13:9770542577803
Publisher:Malayalam Manorama
Binding:Paperback
Publishing Date:2012
Number of Pages:1040
Language:English
 

Purchase Books Similar To Manorama Yearbook 2012 (Free CD)

Sunday, December 11, 2011

SSLC Examination 2012 - Languages Handbook of QPs


SSLC Examination 2012 - Languages Handbook of QPs
Published by - Sneha Balaga Prakashana, Teachers' Colony, Chitradurga - 577 501
Compilers:
Sri Hurali M. Basavaraj - Kannada - 9902752457
Sri T. Ramesh - English - 9964229680
Smt. S. Manjula - Hindi - 9448656638

Wednesday, November 23, 2011

Thammanna Mastararu by Krishnamurthy Puranik

Thammanna Mastararu by Krishnamurthy Puranik
Publications: Renu Publications, 498, First Floor, Dooradarshan Nagar, Belagavi 
Pages: 160   Price: 80    (Phone:9448115327)

Model Teachers - Thammanna Mastararu - A Collection of Short Stories by Krishnamurthy Puranik - Review by Bedre Manjunath


Model Teachers

Thammanna Mastararu

ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮಾಸ್ತರರು
A Collection of Short Stories by

Krishnamurthy Puranik
Review by

Bedre Manjunath

ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ?

ಕೃತಿ : ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮಾಸ್ತರರು (ಆಯ್ದ ಕಥೆಗಳು)
ಕೃತಿಕಾರರು : ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪುರಾಣಿಕ
ಪ್ರಕಾಶಕರು : ಗಂಗಾ ತರಂಗ ಪ್ರಕಾಶನ, ಗೋಕಾಕ
ಪುಟಗಳು : 88 ಬೆಲೆ : ರೂ.5=00
ಆವೃತ್ತಿ : 1984 (ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿ)

ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮಾಸ್ತರರು ನನ್ನ ತಂದೆ; ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, ನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಾವುಟವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದವರು. ಮಹಾದೇವಯ್ಯನಂಥವರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾಧುರಂಧರರು. ಇವರು ಸಂಬಳದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ವಿದ್ಯಾಥರ್ಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಮಹಾನುಭಾವರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಧುರೀಣರಲ್ಲಿ ಧುರೀಣರು. ಎಲೆಯ ಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಾಗಿ ದುಡಿದು ಮಡಿದವರು. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕುಳಿತವರು. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮಾಸ್ತರರ ಆದರ್ಶ ಘನವಾದದು. ಅವರು ಈಗ ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಅವರು ಹಚ್ಚಿದ ನಂದಾದೀಪದ ಕುಡಿಗಳು ನಿತ್ಯ ನಂದಾದೀಪಗಳಾಗಿವೆ....
ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮವಿಕಾಸದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆತ್ಮವಿಕಾಸ ಮಾಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ದಂಧೆ ಅಲ್ಲ; ಅದೊಂದು ಜ್ವಲಂತವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವೆ. ಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮಾಸ್ತರರಂತಹ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೆನೆಯುವುದೇ ಸುದಿನ. ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕುರಿತು ಪುರಾಣಿಕರು ಬರೆದ ನೂರಾರು ಕಥೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮಾಸ್ತರರು, ಮಹಾದೇವಯ್ಯನವರು, ಭೀಮಸೇನ ಆಚಾರ್ಯ (ಬಿಂಚಿಮಾ ಮಾಸ್ತರರು) ಮೊದಲಾದ ವಿದ್ಯಾದಾನವೇ ಪರಮದಾನವೆಂಬ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಭಾವದಿಂದ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗುರುಗಳ ಚಿತ್ರಣವಿರುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಈ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮಾಸ್ತರರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಯೂ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಪರಿ, ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಮುಡಿಪಾಗಿಡುವ, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸುವ, ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್ತರರಾಗಿರದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮಾಸ್ತರರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಗೌರವ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಅವರ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಅಸದಳವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ದಂಡಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕನೇ ದಂಡನಾರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ದಂಡಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕನಲ್ಲಿ ಪಶುವೃತ್ತಿಯೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೊಡೆಯುವ ಶಿಕ್ಷಕನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು.

ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವಸಮಾಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾದೇವಯ್ಯ ಮಾಸ್ತರರು ಒಮ್ಮೆ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತದ ಆಯ್ದ ಕರುಣಾಳು ರಾಘವನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.... ಭಾಗವನ್ನು ಆವೇಶದಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಗದ್ಗಗ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯ ....ಸೀತಾಮಾತೆ! ಎಂದದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಶಾಲಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ರಸಾಸ್ವಾದನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ನೀಡಬೇಕು ಮಹಾಶಯರೇ! ನೀವು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲ ಮಹಾದೇವಯ್ಯ! ಶಿಕ್ಷಕರ ಗುರುಗಳು! ಎಂದು ಮನಸಾ ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಕೊರಮ ರಾಮ ತನ್ನ ಗುಡಿಸಲು ಸೋರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕೂರಲೂ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಸ್ತರರು ನೀಡಿದ ಹೋಂವಕರ್್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಂಚಿಮಾಸ್ತರರಿಂದ ದನಕ್ಕೆ ಬಡಿದಂತೆ ಬಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ. ಮಹದೇವಯ್ಯ ಮಾಸ್ತರರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಕರುಳು ಚುರುಕ್ ಎಂದಿತು. ಅಂದು ಸಂಜೆ ಬಿಂಚಿಮಾಸ್ತರರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕೊರಮರ ಗುಡಿಸಲ ಸಾಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ, ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಮ ರಾಮನ ತಾಯಿ ಒಳಗೆ ನೆಲಗಚ್ಚಿನ ರಾಡಿಯನ್ನು ಹೊರ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದದ್ದು, ರಾಮ ತಾಯಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲಲೂ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಹೋಂ ವಕರ್್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಿಸದೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಂಡಿಸುವುದು ಅಪರಾಧ ಎಂದು ತಿದ್ದಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನ್ಯರ, ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹುಕಾರರ ಸೌಧಗಳನ್ನು ಹೊಕ್ಕಂತೆ ಈ ಬಡವರ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ ಬಿಂಚಿಯವರೇ! ಎಂದದ್ದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧವೇನೆಂದೇ ಅರಿವಿಗೆ ಬರದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಸಂಬಳದ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಿಷ್ಯೆಯರ ಮೇಲೇ ಕಣ್ಣುಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಮದೋನ್ಮತ್ತರು ಈ ಪುಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಓದಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆ ಎಂದರೆ ಏನು, ಗುರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಶಿಷ್ಯ ಗುರುವನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆದರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾದದ್ದನ್ನು ಒರಲುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆರಾಧನೆ, ಭಾವ ಸಮಾಧಿಯ ಅನುಭೂತಿ, ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳ, ಅನುಭವಗಳ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಈ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮಾಸ್ತರರು ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಥರ್ಿಗಳು ಓದಲೇಬೇಕು. ಸಕರ್ಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೆತ್ಸುಕೊ ಕೊರೆಯಾನಾಗಿಯವರ ತೊತ್ತೊಚಾನ್ ಮತ್ತು ಗಿಜುಭಾಯ್ ಬಧೇಕ ಅವರ ಹಗಲುಗನಸು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿದಂತೆಯೇ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನೂ ಹಂಚಿದಲ್ಲಿ ಪಾಠಬೋಧನೆಗೊಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮ ದೊರೆತಂತಾಗುತ್ತದೆ. 80 ಕಾದಂಬರಿಗಳು, 14 ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹಗಳು, 3 ಕವನ ಸಂಗ್ರಹಗಳು, 11 ಸರಳರಗಳೆ ಸಂಗ್ರಹ, 1 ವಿಮಶರ್ಾ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು 7 ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣಮೂತರ್ಿ ಪುರಾಣಿಕರು ಒಟ್ಟು 19,879 ಪುಟಗಳಷ್ಟು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ 4,06,000 ಪ್ರತಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾದ ದಾಖಲೆ ಇದೆ! ಇವರ ಹಲವು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಜನಮನ ಸೂರೆಗೊಂಡಿವೆ.

(ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಮಹನೀಯರ ಮಗಳು ಮೀರಾ ಪುರಾಣಿಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಕನರ್ಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇವರ ಐದು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು! ಮನಿಯಾರ್ಡರ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಬಂದ ಕೇವಲ 4 ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ತಿದ್ದಿಸಿಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣಕಳಿಸಲು ಕಳಿಸಿದ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಒಕ್ಕಣೆ ಎಂಥಾ ತಂದೆಗೆ ಎಂಥಾ ಮಕ್ಕಳು ಎನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು! ಅಪ್ಪನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುಡ್ಡುಮಾಡುವ ದುರಾಸೆಗೆ ದೂಡಿತೇ? ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣತನದಿಂದ ದೊಡ್ಡವರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕುಂದುಂಟಾಗದೇ?ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಉಳಿದಿದೆಯೇ?)

ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯ : ಬೇದ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ
ಬೇದ್ರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ - ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ವಿಳಾಸ : ಪ್ರಸಾರ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಆಕಾಶವಾಣಿ, Hassan - 573 201 ಫೋ: 94485 - 8908